Hypotrachyna revoluta s. lat.

Hypotrachyna revoluta s. lat. 10km sq distribution map